• Roszczenie odszkodowawcze za krzywdę powstałą

  Pozwanej Spółdzielni przysługuje więc z przepisu art. 88a ust.1 GospGruntU prawo silniejsze, niż powódce z przepisu art. 69 w zw. z art. 47 ust. 4 tejże ustawy, co skutkuje uznaniem, iż umowa zawarta na podstawie przepisu art. 88a ust.1 GospGruntU, z pominięciem uregulowanego w art. 69 ust. 1 prawa byłego właściciela do zwrotu nieruchomości, nie jest z tego powodu nieważna i co tym samym przesądza o bezzasadności powództwa o stwierdzenie nieważności umowy jw. (podobnie też w wyrokach SN z: 30 kwietnia 1987 r., III CZP 19/87, oraz z 20 października 2010 r., III CSK 22/10).
  zobacz


  Zasądzając na rzecz powodów I.P. (1) i T.P. (1) tytułem zadośćuczynienia kwoty po 450.000 zł na rzecz każdego z powodów Sąd miał na uwadze rodzaj naruszonego dobra osobistego, rozmiar doznanej krzywdy, intensywność naruszenia, a zwłaszcza fakt, że naruszenie to miało charakter ciągły, trwało przez długi okres czasu, stopień negatywnych konsekwencji jakie naruszenie dobra spowodowało u powodów, nieodwracalność tego naruszenia. W ocenie Sądu roszczenie powoda M.P. (1) w zakresie żądania zadośćuczynienia jest zasadne co do kwoty 100.000 złotych. Sąd miał tu na uwadze dobra osobiste tego powoda naruszone przez pozwanego i uznał, że zakres szkody jakiej doznał ten powód jest mniejszy niż ta, której doświadczyli powodowie I.P. (1) i T.P. (1).

  ranking najlepszych adwokatow


  W uzupełnieniu apelacji skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego art. 186 ust. 3 oraz art. 195 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 32 i 33 Konstytucji RP przez błędną ich wykładnię i błędne ustalenie stanu faktycznego i przyjęcie, że nie spełnia warunków do otrzymania emerytury bez względu na wiek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r., K 18/99.
  polecani adwokaci z Lodzi
  Nie tłumaczy go również młody wiek i brak doświadczenia, gdyż pozwany był już człowiekiem dorosłym i żonatym, a zatem zobowiązanym do troszczenia się o interesy własne i swojej rodziny. Strona powodowa nie miała obowiązku pouczania pozwanego w zakresie postanowień umownych, które były jasne, przejrzyste i zrozumiałe w swojej treści dla każdego dorosłego potrafiącego czytać ze zrozumieniem, a do takich osób z pewnością pozwany się zaliczał skoro ukończył szkołę średnią. Ponadto z zeznań małżonki pozwanego wynika, że wiedzieli oni, że termin na uzupełnienie wykształcenia liczony jest od dnia objęcia gospodarstwa przez pozwanego.
  polecani adwokaci z Lodzi

   


  Tags Tags : ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :